ТЕСТ ПО МИКРОИКОНОМИКА


1. Икономическата теория изучава:

законите на икономическото развитие;
механизмът на функциониране на икономическата система;
влиянието на икономическата политика на държавата върху стопанските процеси;
възникване, протичане и резултатите от стопанските процеси;
всички посoчени по-горе.


2. Огрaничеността на ресурсите е:

най-доброто средство за описание на определени количества от стоки, като например тонове или киловат часа;
проблем само на най-слабо развитите страни;
същността на връзката между ресурсите и човешките потребности;
важни за микроикономиката, но не и за макроикономиката;
вярно в първи и втори посочен отговор.


3. На отдалечен и изолиран остров живеят Робинзон Крузо и Петкан. Те трябва да решат въпросите:

Какво да се произведе, но не и въпросите, как и за кого да се произведе;
Какво, как и за кого да се произведе?;
Какво и как да се произведе, но не и въпроса, за кого да се произведе;
За кого да се произведе, но не и въпроса, какво и как да се произведе;.
Как да се потребява, без да се произвежда?


4.При пазарната система решенията се вземат най-вече от ....................... и в съответствие със .................................:

държавата, обществените интереси;
фирмите, частните интереси;
икономическите субекти, частните интереси;
домакинствата, обществените интереси;
международния валутен фонд, глобалните интереси.


5.Когато икономическите проблеми се решават частично с помощта на пазарните механизми и частично на основата на държавната намеса, типът система е:

традиционна икономика;
командна икономика;
пазарна икономика
смесена икономика;
частична икономика.


6. Законът за търсенето гласи, че:

превишаването на предлагането над търсенето предизвиква намаляване на цената;
ако доходите на потребители нарастват, те обикновено купуват повече стоки;
кривата на търсенето обикновено има положителен наклон ;
ако цената на стоката намалява, купуваните количества от нея нарастват;
превишаване на търсенето над предлагането предизвиква нарастване на цената.


7. Когато даден пазар е в равновесие:

търсените и предлагани количества от стоката съвпадат;
сделките се осъществяват по равновесна пазарна цена;
силите на търсенето и предлагането са перфектно балансирани;
могат да съществуват едновременно излишък и дефицит;
вярно е посоченото в първи, втори и трети отговор.


8.Кардиналният подход към понятието „полезност” за разлика от ординалния :

не изисква сравнителна оценка на полезността на две или повече блага;
дава количествена оценка на полезността в условни мерни единици – ютили;
оценява полезността на всяка единица от благата поотделно;
издига на преден план субективните предпочитания на потребителите;
всички отговори са верни.


9. Кой от следващите динамични редове на общата полезност /TU/ илюстрира закона за намаляващата пределна полезност /MU/::

300, 400, 500, 600;
300, 550, 850, 1200;
300, 500, 1700, 9700;
300, 350, 370, 380.


10. Да продеположим, че потребител разполага с доход от 8 лв., цената на стока А е 1 лв., а цената на стока Б е 0.50 лв. Коя от следните комбинации за количеството от стока А /QА/ и количеството от стока Б /QБ/ се намира на бюджетната линия:

QА = 8, QБ = 1;
QА = 7, QБ =1;
QА = 6, QБ = 6;
QА = 5, QБ = 6;
QА = 4, QБ = 4.


11.Нека в производството на пшеница са ангажирани двама работници. Колко е пределния продукт, ако средният продукт при един работник е 20 тона пшеница, а при двама работници 25 тона пшеница:

20 тона;
25 тона;.
30 тона;
40 тона;.
50 тона .


12.Оптималната комбинация от ресурси се намира в точка, която е:

пресечната на изоквантата и изокостата;
пресечната на изоквантата с координатните оси;
допирателна на две съседни изокванти;
допирателна на изокостата и изоквантата;
произволно избрана от изоквантата.


13.Ако за производството на 10 единици продукция AVC =168 лв. И FC = 200лв., колко са АС за този обем производство:

182 лв;
188 лв.;
194 лв.;
200 лв.;
368 лв..


14.Фирма предлага своята продукция на съвършено конкурентен пазар при цена 10 лв. за единица. В таблицата по-долу се привеждат данни за динамиката на общите разходи. Крайният икономически резултат при производството на 3 бр. е:
Q /бр./ 1 2 3 4 5
TC /лв./ 5 15 23 30 38

Prf= 5 лв;
Prf= 7 лв; ;
Prf= 8 лв;
Prf= 10 лв;
Prf= 15 лв;


15.Кой от посочените по-долу връзки между производствени фактори и форми на дохода си съответства:

„Труд – работна заплата”;
„Земя – рента”;
„Капитал – лихва”;
„Предприемачество- печалба”;
Всички си съответстват.


16.Диференциална рента от различни участъци земя съществува поради това, че

производителността на различните участъци земя е различна;
съществуват различни алтернативни начини за използване на различните участъци земя;
различните участъци земя имат различно местоположение;
различните участъци земя имат различно плодородие;
всичко, посочено по-горе е вярно.


17. Ако очаквания реален лихвен процент е 5%, очакваната инфлация за същия период е 15%, номиналния лихвен процент е:

5%;
15%;
20%
3%;
10%.


18.Кое от следните определения не се включва в обхвата на физическия капитал:

производствено оборудване – машини съоръжения;
сгради с производствено предназначение;
производствена инфраструктура;
акции;
спортни зали и съоръжения за физическа подготовка.


 

 

    © Сандански 2010, разрaботила Мариана Анталавичева